Jan 18, 2024

Realitní šmejdi a prodej nemovitosti pod cenou.

Senioři jsou skupinou, která je bohužel náchylná k tomu stát se obětí všelijakých podvodníků, nebo i realitních šmejdů. Může se tedy stát, že nějaký senior prodá svoji nemovitou věc nějakému realitnímu výtečníkovi značně pod cenou, kdy je však tímto "expertem" ujišťován, že cena, za kterou nemovitou věc prodává, je obvyklá.

Co potom dělat v případě, kdy se nějaký takový senior (například váš příbuzný) zaváže prodat někomu nemovitou věc hrubě pod cenou? A lze se tomu nějak účinně bránit? Naštěstí ano, neboť občanský zákoník obsahuje ustanovení § 1793 OZ, které se týká takzvaného neúměrného zkrácení. Dle tohoto ustanovení, zaváží-li se strany ke vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, leda že jí druhá strana doplní oč byla zkrácená se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy.

Prodá-li někdo někomu nemovitou věc značně pod cenou, může se domáhat zrušení takové smlouvy. 

V praxi to znamená, že prodá-li někdo někomu nemovitou věc značně pod cenou (tzn. jeho plnění je v hrubém nepoměru k plnění druhé strany), může se domáhat zrušení takové smlouvy. Případně, aby mu bylo doplněno to, oč byl zkrácen, tzn. aby mu byl doplacen rozdíl mezi obvyklou cenou nemovité věci a tou cenou, kterou dle kupní smlouvy původně obdržel. Důležité však je uplatnit toto právo do jednoho roku od uzavření smlouvy, neboť v opačném případě zaniká.

Zatímco v minulosti dle starého občanského zákoníku bylo možné zrušit nějaký takovýto unáhlený a nevýhodný převod nemovité věci snad jen s poukazem na to, že prodávající byl při uzavření kupní smlouvy nesvéprávný, či že kupní smlouva je ve své podstatě smlouvou lichevní, současná občanskoprávní úprava umožňuje řešit tuto situaci i skrze právní institut neúměrného zkrácení.

...

Prodáváte nebo chcete koupit nemovitost? Neváhejte se nám nezávazně ozvat.